ราคาทองวันนี้

 

ผลสลากกินแบ่ง

 

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าเว็บไซต์

548483
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
168
329
1272
542012
13242
12126
548483

Your IP: 3.235.105.97
เริ่มใช้งาน 1 ธันวาคม 2555

กฎระเบียบกศน

กฎหมาย,ระเบียบ กศน.

 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา

090 คำสั่ง ให้ใช้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

091 ประกาศ การใช้หลักสูตรการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

092 ประกาศ นโยบายการรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2548

094 ประกาศ แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนปีการศึกษา 2548

096 ระเบียบ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548

115 ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนปีสุดท้ายตามหลักสูตร พ.ศ. 2503 สอบตก

116 ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนปีสุดท้ายตามหลักสูตร พ.ศ. 2503 สอบตก (เพิ่มเติม)

117 หนังสือราชการ การกำหนดความรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

120 ประกาศ เทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม เปรียญธรรม 3 ประโยค, เปรียญธรรม 5 ประโยค

121 ประกาศ เทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม เปรียญธรรม 4 ประโยค, เปรียญธรรม 6 ประโยค

122 ประกาศ การเทียบความรู้ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ, โรงเรียนจ่าอากาศ, ดุริยางค์ทหารบก, วิศวกรรมรถไฟ, การท่องเที่ยวและโรงแรม

127 ระเบียบ ว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

128 ระเบียบ ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547

129 ระเบียบ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548

130 ระเบียบ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548

132 ระเบียบ ว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547

135 หนังสือราชการ การจัดการศึกษานอกโรงเรียนของพระภิกษุสามเณร

137 มติมหาเถรสมาคม ขอความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

138 หนังสือราชการ แนวปฏิบัติการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

139 หนังสือราชการ แนวทางในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

146 หนังสือราชการ ซักซ้อมความเข้าใจการออกหนังสือรับรองการจบหลักสูตร

148 หนังสือราชการ ซักซ้อมการออกหนังสือรับรองการจบหลักสูตร

149 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการจบหลักสูตร

150 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ใบลงทะเบียน

151 แบบฟอร์ม ใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

153 คำสั่ง การใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

166 ระเบียบ ว่าด้วยการออกใบประกาศนียบัตร พ.ศ.2539

172 แบบฟอร์ม การออกประกาศนียบัตร ปัจจุบันทั้งหลักสูตรเก่าและใหม่ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ศธ ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ.2539 (ตัวอย่าง)

173 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบแทนประกาศนียบัตร

174 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง แบบฟอร์มขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร

177 แบบฟอร์ม แบบรายงานประกาศนียบัตร

178 ประกาศ ให้ออกเลขที่ประกาศนียบัตรด้วยรหัสประจำตัวนักศึกษา

179 แบบฟอร์ม แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

183 แบบฟอร์ม เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

185 แบบสรุปการประเมินผลการเรียนรายภาค

187 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง หนังสือรับรอง

188 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง แบบคำร้องการรักษาสถานภาพนักศึกษา

189 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง คำร้องขอย้ายไปเรียนที่สถานศึกษาอื่น

190 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง แบบคำร้องขอลาออก

191 หนังสือราชการ ให้พนักงานราชการทำหน้าที่นายทะเบียน

193 หนังสือราชการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

198 ระเบียบ ว่าด้วยศูนย์การเรียนชุมชน พ.ศ.๒๕๕๒

201 หนังสือราชการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

203 หนังสือราชการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขอบคุณและอนุโมทนา พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาพ.ศ.๒๕๔๘

 

 

 ~ • อยู่ในระหว่างปรับปรุง • ~