รูปแบบการจัดการศึกษา

รูปแบบการจัดการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3D

           สถานศึกษา 3D หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะและผลงานที่น่าพึงพอใจในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นใน 3 ด้านหรือ 3 D ได้แก่ Democracy Decency และ Drug-free
บุคคลที่จะนำนโยบาย สถานศึกษา 3 ดี (3D) ไปปฏิบัติควรเข้าใจให้ตรงกันในความหมายและสาระของ “ 3ดี ( 3 D ) แต่ละตัว รวมทั้งเข้าใจการดำเนินการเพื่อให้ D แต่ละตัวบรรลุความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ในเป้าประสงค์ของนโยบาย

ดี (D) ที่หนึ่ง คือ Democracy (ดิม็อคเรอะซี่) มีความเป็นประชาธิปไตย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 กำหนดนิยามของคำประชาธิปไตยว่า ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ,การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่..

ดี (D)ที่สอง คือ Decency (ดีซึนซี่) มีสมบัติของผู้ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นไทย

ดี (D)ที่สาม คือ Drug-free (ดรัก-ฟรี) มีความห่างไกลและปลอดจากสารเสพติดและสิ่งเสพติด จุดเน้นของนโยบาย Drug-free คือ การปฏิบัติตนและประพฤติตนให้ห่างไกลและปลอดภัยจากยาบ้า

           สถานศึกษา “ 3 ดี (3D) “สามารถนำพานโยบายนี้ไปสู่ความเร็จด้วยการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของสถานศึกษา ถือ จัดการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้าและวิจัย บำรุงและอนุรักษ์วัฒนธรรม และฝึกหัด ฝึกฝน อบรม สั่งสอนผู้เรียนให้เจริญงอกงามและพัฒนาในทางร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์

           นโยบาย สถานศึกษา 3 ดี (3D ) สอดรับและเข้ากันได้ดีกับภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาทุกแห่งสามารถนำนโยบายนี้ไปบูรณาการรวมหน่วยกับวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรของสถานศึกษา