ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย โครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย โครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนละ 2คน เข้าร่วมโครงการในวันที่ 7 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมกศน.อำเภออุทุมพรพิสัย ปล.โดยพร้อมเพียงกันค่ะ ลงทะเบียน08.00-09.00น.

s  31637506