ราคาทองวันนี้

 

ผลสลากกินแบ่ง

 

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าเว็บไซต์

548422
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
107
329
1211
542012
13181
12126
548422

Your IP: 3.235.105.97
เริ่มใช้งาน 1 ธันวาคม 2555

นโยบาย-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ จัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้า หมายอย่างทั่วถึงในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

ปรัชญา

" คิดเป็น เน้นคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน "

 

คำขวัญ

“ กศน. เป็นของท่าน บริการเป็นของเรา ”

 

กลยุทธ์ในการทำงาน

“ มุ่งประสาน งานประยุกต์ รุกก่อนรับ นับคุณภาพ ”

 

อัตลักษณ์

" เรียนรู้  คู่คุณธรรม "

 

เอกลักษณ์

" ทำงานเป็นทีม "

 

สีประจำ กศน.อุทุมพรพิสัย

สี " แสด เทา "

สีแสด หมายถึง ความว่องไว รวดเร็ว

สีเทา หมายถึง สมอง ความคิด

 

พันธกิจ

1. การจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. การส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการจัดและบริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. การส่งเสริมและพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วัตถุประสงค์

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

2. ประชาชนผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพสอดคล้องกับวิถีชีวิตตนเองและชุมชน

3. ประชาชนผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

4. ประชาชนผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนนำความรู้ไปใช้ในการ พัฒนาตนเองและชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

5. บุคลากรของสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

6. มีระบบประกันคุณภาพที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้

 

บทบาทหน้าที่ของ กศน.อุทุมพรพิสัย

1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

4. จัดส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่

5. จัดส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ

7. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

8. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศ ภายใน ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

10. ระดมทรัพยากร เพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

11. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

ด้านการบริการ

บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือทั่วไป

บริการอินเตอร์เน็ต

บริการห้องสมุด สื่อการเรียนการสอน

บริการข้อมูลข่าวสาร

บริการศูนย์ให้คำปรึกษา แนะแนว Advice Center

การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จาก ( สมศ. ) ปี 2551 ผลการประเมิน ระดับดี

กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย ผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปี 2553 ผลการประเมิน ระดับดี

นายสถิตย์ วงษาวดี ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ เขต 2 ปี 2554

นางสาวนัฐศวรรณ สิทธิศักดิ์ ครูอาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่นประจำปี 2554 ในกลุ่มศูนย์ เขต 2

นางดวงพร เดชวิเศษ บรรณารักษ์ชำนาญการ ข้าราชการครูประเภทจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่นระดับภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554

นายศุภสวัสดิ์ บุญยิ่ง หัวหน้า กศน.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554

นางจิรสุดา วิชรเมธิน ครูประจำกลุ่มดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554

นายศุภสวัสดิ์ บุญยิ่ง ครูดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปี 2554

นายปัญญา รักษาพันธ์ ครูดีเด่นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปี 2554

กศน.สระกำแพงใหญ่ ได้รับรางวัล กศน. ตำบลต้นแบบประจำปี 2554

นายฉัตรชัย ไชยโยธา คณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2554

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ผู้บริหาร

นายธัชชเวชช์ จำปาเทศ ผอ.กศน.อุทุมพรพิสัย
นายธัชชเวชช์ จำปาเทศ ผอ.กศน.อุทุมพรพิสัย

นาฬิกา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง